Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

oktober 2000


Over buurtwegen

Volgens een definitie bij het oorspronkelijk ontwerp van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, is er sprake van een buurtweg wanneer deze weg, ongeacht het vervoermiddel, wettelijk erkend wordt als noodzakelijk voor alle bewoners van n of meer gemeenten, of van een deel van een gemeente.

Deze wegen werden ca. 1845 gedetailleerd vastgelegd in de gemeentelijke Atlassen der Buurtwegen. Deze bezitten nu, na meer dan 150 jaar, nog rechtskracht. Zij worden op het gemeentehuis nog intensief gebruikt.

Een groot gedeelte van de buurtwegen bestaat uit voet- en fietswegen. De wegen en paden doorkruisen onze gemeente in alle richtingen. Zij vormen doorgaans een korte weg tussen de wijken onderling en tussen de afgelegen wijken en de dorpscentra. In veel gevallen volgen zij het traject van onze eeuwenoude kerkwegen, molenwegen, marktwegen,...

Veelal zijn deze wegen, indien zij degelijk onderhouden worden, een veilig alternatief voor de schoolgaande jeugd, voor de wandelaars en voor de fietsers.

Het gemeentebestuur staat wettelijk in voor het toezicht op het behoud en voor het degelijk onderhoud van alle buurtwegen die tot het openbaar domein behoren.

De afschaffing, verplaatsing, rechttrekking,... van buurtwegen, dus ook van onze voetwegen, is onderworpen aan een strikte reglementering en procedures.

Een degelijke staat van de wegen zal uiteraard hun gebruik aanwakkeren. Het gebrek aan onderhoud en hun verval worden door sommigen aangegrepen om ze af te sluiten, ze in te palmen en ze eventueel te laten verdwijnen!

Een regelmatig gebruik van de wegen en paden is dan ook het beste middel om het reel behoud en het in goede staat bewaren van de voetwegen, af te dwingen.

Geregeld worden aanpassingen aan het trac van buurtwegen nagestreefd. In vele gevallen dienen dergelijke wijzigingen slechts de strikt persoonlijke belangen van een aanpalende eigenaar. Doorgaans vormen zij echter een praktisch nadeel voor de gebruikers van de wegen.

Onze heemkundige vereniging is uiteraard een grote voorstander van de herwaardering en van het gebruik van onze vaak aloude voet- en andere buurtwegen.

Op de vergadering van 17 maart 1999 gaf de Opwijkse gemeenteraad een gunstig advies voor de gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 79 ('Langeveldweg' -niet te verwarren met de huidige Langeveldweg-, gedeelte op Droeshout waar hij de Steenweg op Vilvoorde dwarst).

Naar aanleiding hiervan zonden wij aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een bundel met informatie over enkele Opwijkse buurtwegen in 't algemeen en over de betrokken weg in 't bijzonder.

Wie deze informatie wil inzien kan zich wenden tot ons contactadres, Bolstraat 93 Opwijk - tel. 35.50.27 (M. Willocx).

De vraag voor deze gedeeltelijke verplaatsing gebeurde door n particulier naar aanleiding van een nieuwbouw en enkel tot zijn nut. Deze verplaatsing van de weg houdt een comfortnadeel in voor de gebruiker en komt zeker de verkeersveiligheid niet ten goede.

De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste op 1 juli 1999 toestemming te verlenen tot gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr. 79. 

Met onze brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van Opwijk dd. 17 september 2000 (met kopie aan het provinciebestuur Vlaams-Brabant) meldden we dat de aanvrager reeds in zijn nieuwe woning is ingetrokken maar dat van de weg nr. 79 echter geen spoor is terug te vinden. Wij vroegen aan het College de eigenaar op zijn plichten te wijzen en er voor te zorgen dat het plaatselijke nieuwe trac van de weg nr. 79 op ondubbelzinnige wijze wordt aangeduid.

Met een brief van 12 oktober 2000 dringt het College van Burgemeester en Schepenen er bij de aanvrager en eigenaar van het aanpalend pand op aan de voetweg, in zijn nieuwe ligging, over de volledige lengte terug open te stellen voor het publiek.

Regelgeving voor buurtwegen en andere landelijke wegen
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen (PDF)
Provinciaal politiereglement op de buurtwegen
Provinciaal politiereglement der wegen (provincie Brabant, 1955) (PDF)
Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, 29 april 1997, B.S. 07/05/1997

Voorstellen van een decreet trage wegen (stand juni 2005) (ZIP)

De Wet op de Buurtwegen mag dan wel dateren van 10 april 1841, zij zorgt er wel voor dat onze buurtwegen juridisch goed beschermd zijn.
Onder het voorwentsel van administratieve vereenvoudiging en verduidelijking zou het juridisch kader van de buurtwegen dus kunnen wijzigen. Maar men kan gerust stellen dat het huidige kader vooralsnog de meeste garanties biedt op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het buurtwegennet.
Wat er voornamelijk schort is de handhaving van de wet op het terrein, niet de wet zelf.

Volgende punten uit de wet vormen de hoeksteen van het stevige juridische statuut:

1. De bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en provincie:
- de gemeente is wegbeheerder en verzorgt verplicht het onderhoud en de handhaving
- de provincie beslist over elke wijziging aan het netwerk
2. De afschaffings- en wijzigingsprocedure waarbij de burger heel wat inspraak krijgt om het netwerk van buurtwegen te beschermen
3. Het opschortend beroep bij de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat onoordeelkundige beslissingen van de Deputatie alsnog kunnen worden herroepen, zonder dat de burger daarvoor een tijdrovende procedure louter over de vorm bij de Raad van State zal moeten voeren.

Link naar vzw Trage Wegen: www.tragewegen.be

Vlaams-Brabants geoloket buurtwegen on-line

Als laatste in de rij van de Vlaamse provincies werd nu ook de kaarten (plannen) van de Vlaams-Brabantse atlassen -dus ook die van Opwijk- van de buurtwegen op het internet geplaatst.

Men vindt hem op het adres gdi.vlaamsbrabant.be/AtlasBuurtwegen.

De samengevoegde gedetailleerde kaarten zijn tot in alle details inzoombaar. Alle (officile) wijzigingen sinds midden 19de eeuw die bij het provinciebestuur gekend zijn (verplaatsingen, afschaffingen, versmallingen, verbredingen,...) zijn in een andere kleur op het plan aangeduid. Men kan ook voor elk van deze wijzigingen het goedgekeurd document opvragen (plan met opmetingen,...).

Spijtig genoeg zijn de bijhorende tabellen nog niet digitaal beschikbaar (

 

.

 

 

 

 

Alle Vlaamse atlassen van de buurtwegen op internet beschikbaar

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde onlangs het geoloket buurtwegen op het internet. Vanaf nu kan dus iedereen de  vanuit zijn of haar luie zetel bekijken. Ook de wijzigingsdocumenten en de tabellen staan op de informatiesnelweg. Het aangeboden geoloket is overigens erg gebruiksvriendelijk en werkt snel. Als het goed is, mag het k gezegd worden. Door dit geoloket kan je nu trouwens lle Vlaamse atlassen digitaal raadplegen, want de atlassen van de andere provincies stonden al on-line.

De Vlaams-Brabantse atlas vind je op

Een overzicht van de atlassen van alle provincies vind je op onze website.

 

 

 

 

 

Vlaams-Brabants geoloket buurtwegen on-line

afbeeldingAlle Vlaamse atlassen van de buurtwegen op internet beschikbaar

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde onlangs het geoloket buurtwegen op het internet. Vanaf nu kan dus iedereen de Vlaams-Brabantse atlassen van de buurtwegen vanuit zijn of haar luie zetel bekijken. Ook de wijzigingsdocumenten en de tabellen staan op de informatiesnelweg. Het aangeboden geoloket is overigens erg gebruiksvriendelijk en werkt snel. Als het goed is, mag het k gezegd worden. Door dit geoloket kan je nu trouwens lle Vlaamse atlassen digitaal raadplegen, want de atlassen van de andere provincies stonden al on-line.

De Vlaams-Brabantse atlas vind je op gdi.vlaamsbrabant.be/AtlasBuurtwegen

Een overzicht van de atlassen van alle provincies vind je op onze website.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-