Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

december 1999


Verkaveling 'Nanove' met voorwaarden

In het kader van het openbaar onderzoek (26 juli-10 augustus 1999) maakte het HOM-bestuur aan het College van Burgemeester en Schepenen haar bemerkingen en bezwaren over in verband met het ontwerp van de verkaveling (met aanleg van nieuwe verkeerswegen) en vroeg deze ter beoordeling te onderwerpen aan de gemeenteraad en ze te voegen bij het aanvraagdossier dat aan de gemachtigde ambtenaar zal gestuurd worden - zie 'Bij een verkavelingsplan...' in HOM-tijdschrift 1999-1, HOM-binnenkrant, p. 8.

De HOM-opmerkingen en -bezwaren hadden betrekking:

op het landelijk karakter van het als monument beschermd goed van de oude pastorie (met tuin) in de onmiddellijke nabijheid van de ontworpen woonwijk en de aanleg van nieuwe verkeerswegen errond,

op de buurtweg nr. 79 (voet- en fietsweg Dorp-Hulst) die met het verkavelingsontwerp gedeeltelijk omgelegd en gedeeltelijk afgeschaft werd,

op de open en groene ruimten die door dit verkavelingsontwerp aangetast werden.

Het College van Burgemeester en Schepenen legde op 31 augustus 1999 de ingediende opmerkingen en de bezwaren van onder meer de Heemkring zonder enige motivatie naast zich neer.

De gemeenteraad van 27 september 1999 nam het voorstel van het Schepencollege klakkeloos over.

Op 18 oktober 1999 leverde A.R.O.H.M. - Ruimtelijke Ordening (Vlaamse Gemeenschap) aan het Opwijks gemeentebestuur en de intercommunale Haviland een verkavelingsvergunning en een bouwvergunning (wegenwerken) af voor de verkaveling 'Nanove'.

De door A.R.O.H.M. afgeleverde verkavelings- en bouwvergunningen bevatten een aantal bijzondere voorwaarden die in ruime mate tegemoet komen aan de opmerkingen en de bezwaren van de HOM en aan de adviezen van A.R.O.H.M. - afdeling Monumenten en Landschappen (Vlaamse Gemeenschap) en van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (I.A.P.):

-

de loten 70 en 71, alsmede de verlegde voetweg nr. 79 worden uit de verkaveling gesloten.

Hierdoor ontstaat er een grotere bufferzone tussen de woonwijk en het goed van de beschermde oude pastorie. Zo dient ook de voet- en fietsweg niet omgeleid te worden langs een zigzaggend en onaantrekkelijk tracé.

- de zones 'Providentia I' en 'Providentia II' worden eveneens uit de huidige verkaveling gesloten (zones voor koop- en huurwoningen voorzien tussen het Hof ten Hemelrijk en de Asbeek, dus in de huidige groene zone in het park van het Hof ten Hemelrijk).
- vermits de werken gebeuren in een omgeving van hoge archeologische potentie (nabijheid van de Borcht) dient in elke bouwvergunning die afgeleverd wordt een aantal voorwaarden opgenomen te worden in verband met mogelijke archeologische onderzoeken.

De nieuwe verkeersweg tussen de oude pastorie en de Gasthuisstraat, op de plaats van de huidige landelijke toegangsweg tot de oude pastorie (dreef) blijft behouden. De weg staat aangeduid op het Bijzonder Plan van Aanleg 'Nanove'. Dit verouderd plan is nog bindend.

De weg achter de oude pastorie en tot aan de Gasthuisstraat ligt feitelijk buiten de verkavelingszone en heeft geen enkele functie voor de verkaveling 'Nanove'. De woonwijk wordt immers ontsloten door een nieuwe straat naar de Nanovestraat en door de straat van 't Konkelgoed. De nieuwe weg dreigt wel sluikverkeer te veroorzaken tussen de Gasthuisstraat en de Nanovestraat.

Het goedgekeurd verkavelingsplan voorziet ook de feitelijke afschaffing van de voet- en fietsweg tussen de oude pastorie en de Nanovestraat (ca. 180 m). Deze gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 79 dient wel nog behandeld te worden in een afzonderlijke specifieke procedure.

Ondertussen zou het gemeentebestuur -onder druk- toch wel haar mening herzien hebben en de weg behouden.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-